Statut - Łapskie Towarzystwo Regionalne

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Statut

Kim jesteśmy


Statut

Łapskiego Towarzystwa Regionalnego
im. ppłk Stanisława Nilskiego - Łapińskiego


Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Łapskie Towarzystwo Regionalne im. ppłk Stanisława Nilskiego - Łapińskiego, zwane w
dalszej części Statutu Stowarzyszeniem.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łapy.
3. Terenem działania Stowarzyszenia jest miasto i gmina Łapy oraz gminy okoliczne.


§ 2.
Stowarzyszenie ma prawo współpracy z innymi stowarzyszeniami i organizacjami w kraju i za granicą.

§ 3.
Członkostwo i funkcje sprawowane we władzach Stowarzyszenia mają charakter pracy społecznej.

§ 4.
Stowarzyszenia ma prawo w miarę potrzeb zatrudniania pracowników.

§ 5.
Stowarzyszenie używa pieczęci: okrągła z napisem w otoku: Łapskie Towarzystwo Regionalne oraz herbem miasta Łapy (Lubicz) w środku, oraz podłużna o treści: Łapskie Towarzystwo Regionalne im. ppłk Stanisława Nilskiego-Łapińskiego w Łapach.Rozdział II
Charakter, cel i środki działania


§ 6.
1. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązujących przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, a także niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony i posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie opiera swą działalność głównie na społecznej pracy członków, wynikających z zadań Stowarzyszenia i
zainteresowań członków.

§ 7.
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju społecznego i kulturalnego Łap oraz gmin historycznie związanych z
Łapami.
2. Wspieranie inicjatyw proekologicznych na obszarze działalności Stowarzyszenia.
3. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw służących wyrównaniu szans edukacyjnych oraz wyzwalaniu i umacnianiu postaw
obywatelskich i społecznej aktywności.
4. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej.
5. Promowanie miasta i gminy Łapy przez wspieranie działań społeczności lokalnej, samorządu i jego placówek oraz
organizacji pozarządowych.
6. Podejmowanie inicjatyw i prowadzenie prac związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego regionu (tradycji,
obyczajów i historii regionu łapskiego oraz ochrony środowiska naturalnego).
7. Wnioskowanie nazw ulic, placów, szkół itp. w mieście i gminie Łapy.
8. Gromadzenie dokumentów historii i folkloru regionu.


§ 8.
Cele zawarte w § 7 Stowarzyszenie realizuje przez:
1. Działania w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, gospodarczych i kulturalnych oraz dotyczących: ochrony
środowiska naturalnego, opieki nad zabytkami, kultury i martyrologii narodu.
2. Badanie zagadnień kulturalnych,  gospodarczych oraz społecznych, jak również dotyczących historii regionu,
prowadzące do zainteresowania nimi właściwych ośrodków naukowych, instytucji i osób.
3. Działalność wydawniczą, propagującą cele Stowarzyszenia i wiedzę o regionie.
4. Tworzenie zespołów roboczych i sekcji zainteresowań.
5. Nawiązywanie i rozwijanie współpracy z innymi organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie realizacji celów.
6. Współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z instytucjami i organizacjami, w tym pozarządowymi, w
zakresie realizacji celów.


Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 9.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 1.  członków zwyczajnych,
 2.  członków honorowych,
 3.  członków wspierających.

§ 10.
1. Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba, posiadająca zdolność do działań prawnych, która pragnie
realizować cele Stowarzyszenia.
2. Członkiem zwyczajnym może zostać każdy, kto złoży pisemną deklarację i zostanie przyjęty uchwałą Zarządu.

§ 11.
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla miasta, regionu lub kraju.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu .
3. Nadanie godności członka honorowego zwalnia od obowiązku płacenia składek członkowskich.


§ 12.
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna, która zadeklaruje poparcie dla celów Stowarzyszenia i
będzie wnosiła zadeklarowaną składkę roczną.
2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd w trybie uchwały.


§ 13.
1. Członkowie zwyczajni mają prawo wyboru i wybieralności do władz Stowarzyszenia oraz korzystania z wszelkich dóbr
Stowarzyszenia, na warunkach ustalonych przez Zarząd.
2. Członkowie honorowi i wspierający mają prawo do korzystania z wszelkich dóbr Stowarzyszenia, na warunkach
ustalonych przez Zarząd. Nie posiadają oni czynnego i biernego prawa wyborczego.


§ 14.
Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
1. Przestrzegania postanowień Statutu, uchwał i regulaminów Stowarzyszenia.
2. Regularnego płacenia składek członkowskich przez członków zwyczajnych i zadeklarowanych składek rocznych przez
członków wspierających.
3. Brania udziału w pracach Stowarzyszenia, propagowania jego celów, zjednywania Stowarzyszeniu członków i sympatyków.


§ 15.
Przynależność członka do Stowarzyszenia ustaje w razie:
1. Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia złożonego na piśmie Zarządowi.
2. Skreślenia przez Zarząd, które może nastąpić w przypadku nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek
członkowskich przez okres dwóch lat.
3. Wykluczenia, które może nastąpić w przypadku niewypełniania obowiązków statutowych, działania na szkodę
Stowarzyszenia lub popełnienia czynu hańbiącego.

§ 16.
Zgłoszenie wystąpienia ze Stowarzyszenia nie powoduje wygaśnięcie zobowiązań zaciągniętych przez członka wobec
Stowarzyszenia.


§ 17.
1. Od decyzji Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu prawo wniesienia odwołania do Walnego
Zebrania Członków, złożone na piśmie w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania decyzji Zarządu w powyższej sprawie.
2. Do czasu powzięcia decyzji przez Walne Zebranie Członków odwołującemu nie przysługują prawa członkowskie, z
wyjątkiem prawa obecności na Walnym Zebraniu Członków, rozpatrującym jego odwołanie. Decyzja Walnego Zebrania Członków
jest w tej sprawie ostateczna.


Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia


§ 18.
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.


§ 19.
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne (sprawozdawcze i sprawozdawczo – wyborcze) i nadzwyczajne.
3. Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków sprawozdawcze raz w roku, a sprawozdawczo – wyborcze co 2 lata.
4. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może być zwołane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji
Rewizyjnej lub żądanie co najmniej 1/3 wszystkich członków Stowarzyszenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinno być uzasadnione na piśmie.


§ 20.
1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem decydującym uprawnieni do głosowania członkowie Stowarzyszenia.
2. Z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie honorowi oraz wspierający, jak również
zaproszeni przez Zarząd goście.
3. Do ważności podejmowania uchwał przez Walne Zebranie Członków wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby
członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie lub w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.

§ 21.
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. Przy równej liczbie
głosów w glosowaniu jawnym decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwały dotyczące likwidacji Stowarzyszenia, zmiany Statutu i nadania godności członka honorowego Stowarzyszenia
wymagają większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50% członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
3. Wybory władz odbywają się w głosowaniu jawnym lub na życzenie większości zebranych  w głosowaniu tajnym.
4. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków powinno być wysłane na dwa tygodnie przed terminem i winno zawierać
informację o miejscu i terminie oraz o porządku obrad. W zawiadomieniu powinien być podany również drugi termin rozpoczęcia obrad.


§ 22.
Do zakresu działania Walnego Zebrania Członków należy:
1. Ustalenie zamierzeń programowych i planów działalności Stowarzyszenia i Zarządu oraz ocena ich  działalności.
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. Udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
4. Wybór i odwołanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej lub poszczególnych członków tych organów.
5. Ustalenie założeń gospodarki finansowej Stowarzyszenia.
6. Podejmowanie uchwał o likwidacji Stowarzyszenia, zmianie Statutu oraz nadaniu godności członka honorowego
Stowarzyszenia.
7. Rozpatrywanie wniosków członków lub grupy członków i podejmowanie uchwał w tych sprawach.
8. Uchwalanie wysokości składki członkowskiej.
9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

§ 23.
1. Zarząd Stowarzyszenia jest naczelnym organem  kierującym działalnością Stowarzyszenia.
2. Za swą działalność Zarząd odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków, któremu składa coroczne sprawozdanie.
3. Zarząd sporządza sprawozdanie merytoryczne ze swej działalności w wyznaczonych terminach i  przekazuje je
wyznaczonym do tego organom i instytucjom.  


§ 24.
1. Zarząd liczy od 5 do 7 osób i wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza.  
2. W uzasadnionych potrzebą przypadkach Zarząd może w  trakcie kadencji uzupełnić swój skład poprzez zwiększenie
liczby członków, pod warunkiem nieprzekroczenia liczby osób podanej w punkcie 1.
3. Zarząd ma prawo powoływać do współpracy członków innych stowarzyszeń oraz inne osoby spoza Stowarzyszenia,
organizując zespoły lub zlecając określone prace.

§ 25.
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Posiedzenie zwołuje Prezes lub z jego
upoważnienia Wiceprezes, podając w zawiadomieniu porządek obrad.
2. Posiedzenia Zarządu są prowadzone przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym lub tajnym. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia Zarządu.


§ 26.
1. Do kompetencji Zarządu należy m.in:
1) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
2) Kierowanie działalnością Stowarzyszenia.
3) Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
4) Powoływanie w miarę potrzeb i kierowanie pracą organów pomocniczych jak: komisje, koła oraz ustalenie ich
regulaminów pracy.
5) Powoływanie w miarę potrzeb sekcji, specjalistycznych zespołów zainteresowań oraz ustalanie regulaminów ich
działania.
6) Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
7) Składanie przed Walnym Zebraniem Członków sprawozdań ze swej działalności.
8) Czuwanie nad przestrzeganiem przez członków postanowień Statutu i uchwał.
9) Zwoływanie Walnych Zebrań Członków.
10)  Opracowanie rocznych sprawozdań z swej działalności.
11) Wnioskowanie o nadanie godności członka honorowego.
12) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania członków ŁTR.
2. Oświadczenia i akty prawne, zobowiązania finansowe i majątkowe powodujące skutki prawne podpisują w imieniu
Stowarzyszenia łącznie dwaj członkowie Zarządu: Prezes z Sekretarzem lub Skarbnikiem, a także uprawnienia te mogą  
wykonywać inni członkowie Zarządu na podstawie pisemnego upoważnienia Prezesa.

§ 27.
Do zakresu działania
Prezesa należy m.in.:
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
2. Inicjowanie i kierowanie bieżącą działalnością Zarządu.
3. Ustalanie podziału zadań pomiędzy członków Zarządu, które wymaga zatwierdzenia przez Zarząd.


§ 28.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna liczy od 3 do 4 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków. Ze swego grona Komisja
Rewizyjna wybiera przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym lub tajnym. W przypadku równej
ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.


§ 29.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola gospodarki finansowej Stowarzyszenia.
2. Składanie sprawozdań z działalności Komisji oraz  stawianie wniosków o udzielanie absolutorium Zarządowi.
3. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie usunięcia stwierdzonych uchybień.
4. Występowanie z wnioskiem  o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków lub posiedzenia Zarządu
Stowarzyszenia.


§ 30.
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest
uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów uzupełniających na nieobsadzone stanowisko na najbliższym Walnym Zebraniu.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia


§ 31.
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej
działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie, z zachowaniem, przepisów może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności
publicznej.


§ 32.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z
działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.


§ 33.
1. Wysokość wpisowego i składek członkowskich ustala Walne Zebranie Członków.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd ma prawo do obniżenia składki członkowskiej aż do zwolnienia od jej
uiszczania i umorzenia zaległości. W uchwale lub protokole z posiedzenia Zarządu powinno się znaleźć uzasadnienie takiej decyzji.


§ 34.
Uchwały o zaciągnięciu zobowiązań majątkowych podejmuje Zarząd, za zgodą lub na warunkach określonych przez Walne Zebranie Członków.

§ 35.
Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzi się zgodnie z obowiązującymi przepisami i w oparciu o ustalenia Zarządu.  

Rozdział VI
Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia


§ 36.
1. Wniosek o zmianę Statutu lub likwidację Stowarzyszenia może zgłosić Zarząd, Komisja Rewizyjna lub 1/2 członków
Stowarzyszenia. Wniosek powinien być umotywowany pisemnie.
2. Wnioski o zmianę Statutu lub likwidację Stowarzyszenia winny wpłynąć do Zarządu co najmniej na 1 miesiąc przed
terminem Walnego Zebrania Członków. Wniosek powinien być umieszczony w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.


§ 37.
1. Uchwały o zmianie Statutu lub likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów
przy obecności co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania lub 2/3 głosów uczestników zebranych w drugim terminie.
2. Uchwała o likwidacji Stowarzyszenia winna wskazywać przeznaczenie pozostającego majątku Stowarzyszenia.
3. Uchwały o zmianie Statutu lub likwidacji Stowarzyszenia podlegają zgłoszeniu organowi rejestrującemu.


§ 38.
Statut wchodzi w życie po dokonaniu wpisu przez organ rejestrujący.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego